CIS HUB

You are not logged in. Would you like to login or register?4/07/2020 11:58 pm  #1


What is CRM?

CRM = Customer Relationship Management.


 
Phần mềm CRM Online– Quản lý và chăm sóc khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng giúp các chủ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí |tăng doanh thu trên nền SuiteCRM.            

Board footera

 

Powered by Boardhost. Create a Free Forum