CIS HUB

You are not logged in. Would you like to login or register?4/07/2020 11:47 pm  #1


What is CRM?

CRM = Customer Relationship Management.


 
Phần mềm CRM Online– Quản lý và chăm sóc khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng giúp các chủ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí |tăng doanh thu trên nền SuiteCRM.            

4/09/2020 6:38 am  #2


Re: What is CRM?

Hello, watsh your name?
 

4/09/2020 6:38 am  #3


Re: What is CRM?

Hello, watsh your name?
 

4/09/2020 6:39 am  #4


Re: What is CRM?

Hello, watsh your name?
 

4/10/2020 10:52 am  #5


Re: What is CRM?

how do you?

4/10/2020 9:01 pm  #6


Re: What is CRM?

JoshuaBenson34 wrote:

Hello, watsh your name?
 

Hi, my name Alex. I am ceo of crmonline.


 
Phần mềm CRM Online– Quản lý và chăm sóc khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng giúp các chủ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí |tăng doanh thu trên nền SuiteCRM.            
     Thread Starter

4/10/2020 9:02 pm  #7


Re: What is CRM?

johncena45 wrote:

how do you?

my company develop suitecrm in Viet Nam


 
Phần mềm CRM Online– Quản lý và chăm sóc khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng giúp các chủ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí |tăng doanh thu trên nền SuiteCRM.            
     Thread Starter

Board footera

 

Powered by Boardhost. Create a Free Forum